Moja Crvena Zvezda

Kategorija: Domaća takmičenja

Gurović se nudi Uvalinu

Dragan
Mi­lan Gu­ro­vić po­no­vo pod obru­či­ma! U dre­su i pa­ti­ka­ma. Kao igrač. Zvu­či sen­za­ci­o­na­li­stič­ki, po­ma­lo ne­ve­ro­vat­no, ali po­tvr­du ove in­fo­r­ma­ci­je dao je lič­no naš pro­sla­vlje­ni re­pre­zen­ta­ti­vac....