Moja Crvena Zvezda
Domaća takmičenja Drugi pišu Košarka

Gurović se nudi Uvalinu

Milan Gurović

Mi­lan Gu­ro­vić po­no­vo pod obru­či­ma! U dre­su i pa­ti­ka­ma. Kao igrač. Zvu­či sen­za­ci­o­na­li­stič­ki, po­ma­lo ne­ve­ro­vat­no, ali po­tvr­du ove in­fo­r­ma­ci­je dao je lič­no naš pro­sla­vlje­ni re­pre­zen­ta­ti­vac.

Od­lu­ku o po­vrat­ku na par­ket po­sle go­di­nu da­na od po­vla­če­nja krat­ko je obra­zlo­žio re­či­ma:

– Do­sad­no mi je. Ma, mno­go mi je do­sad­no. De­ca mi kre­ću u ško­lu, ka­da ih od­ve­zem, pro­či­tam Sport­ski žur­nal i on­da ne znam šta ću sa so­bom – iskre­no do sr­ži, ne­ma šta pri­ča Gu­ro­vić.

Čo­vek ko­ji je ne­ve­ro­vat­nim troj­ka­ma pre osam go­di­na na Svet­skom pr­ven­stvu bom­bar­do­vao Ame­ri­kan­ce i na nji­ho­vom bu­nji­štu ih iz­ba­cio iz da­ljeg to­ka Mun­do­ba­ske­ta ta­ko je pri­znao da ne mo­že bez ko­šar­ke.

– Na­pra­vio sam ve­li­ku gre­šku što sam se po­vu­kao. Či­nje­ni­ca je da imam 35 go­di­na, ali ose­ćam da mo­gu još bar tri go­di­ne fi­zič­ki da iz­dr­žim sve na­po­re. Ja sam bio sa­mo psi­hič­ki umo­ran. Po­sle go­di­nu da­na pa­u­ze, ka­da sve sa­gle­dam, ja­vi­la mi se že­lja da se po­no­vo ak­ti­vi­ram. Sve­stan sam da to sa­da ne­će mo­ći da bu­de na evro­li­ga­škom ni­vou, ali že­lim sa­mo da igram – ja­san je Gu­ro­vić.

Skep­tič­ni se ve­ro­vat­no pi­ta­ju ka­ko će po­sle go­di­nu da­na pa­u­ze mo­ći da do­stig­ne for­mu. I to u 35. go­di­ni. Ali, i one naj­skep­tič­ni­je Gu­ro­vić bi pre­po­zna­tlji­vim, brit­kim je­zi­kom br­zo raz­o­ru­žao.

– Tre­nut­no sam tre­ni­ram i spre­mam se, a bio sam ak­ti­van sve ovo vre­me, ni­sam spa­vao. Od­la­zio sam re­dov­no u te­re­ta­nu i tr­ča­njem sam odr­ža­vao kon­di­ci­ju. Bi­lo je i ba­ske­ta sa De­ja­nom Mi­lo­je­vi­ćem. Znam da sam i i ova­ko ne­spre­man sa­da bo­lji od 80 od­sto igra­ča u Evro­pi. Šta da ra­dim, mno­go ve­ru­jem u se­be i znam da mo­gu.– ka­že maj­stor svog za­na­ta, a maj­stor­stvo se ne za­bo­ra­vlja ta­ko la­ko.

Gu­ro­vić is­ti­če da ima po­nu­da, naj­kon­kret­ni­je do­la­ze sa Ki­pra, ali bi on že­leo da osta­ne u Sr­bi­ji. Kod nje­ga ni jed­nog tre­nut­ka ne po­sto­ji di­le­ma či­ji bi dres že­leo naj­ra­di­je da ob­u­če:

– Igrao bih sa­mo u Zve­zdi, nig­de vi­še.

Po­sle sve­ga što se do­ga­dja­lo vi i da­lje ne od­u­sta­je­te od Cr­ve­ne zve­zde?

– Na ru­ko­vo­de­ćim lju­di­ma sa Ma­log Ka­le­meg­da­na je da to pre­po­zna­ju. Ni­je da se nu­dim, ne že­lim da is­pad­ne da Mi­lan Gu­ro­vić sa­da mo­lja­ka da igra u Zve­zdi. Jed­no­stav­no mi se ja­vi­la ve­li­ka že­lja, a znam da mo­gu i da bi oni vo­le­li da me uzmu.

Da li je bi­lo di­rekt­nih kon­ta­ka­ta?

– Čuo sam se sa tim me­na­dže­rom Ne­boj­šom Ili­ćem. On će raz­go­va­ra­ti sa še­fom stru­ke Mi­haj­lom Uva­li­nom. Na tre­ne­ru je da od­lu­či. Sma­tram da is­ku­stvom ko­je po­se­du­jem mo­gu da po­mog­nem ovim klin­ci­ma. Po­na­vljam, imam ve­li­ku že­lju i vo­lju da po­no­vo ob­u­čem cr­ve­no-be­li dres.

Ne sme­ta vam ni te­ška fi­nan­sij­ska si­tu­a­ci­ja u Zve­zdi:

– Ni­ma­lo. Br­zo bi­smo se mi do­go­vo­ri­li oko sve­ga.

Da li to zna­či da bi­ste igra­li bez fi­nan­sij­ske na­dok­na­de?

– E pa, ovog pu­ta ne za dža­be – ka­že Gu­ro­vić.

Sportski Žurnal, J. Karanović

Povezane vesti

najnovijim najstarijim najviše glasova
Obavesti me o